Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de webwinkel Leernaaimachine.nl
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
-"de webwinkel": Leernaaimachine.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, als: Leernaaimachine.nl, onder nummer 80265464; -"de afnemer": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van De webwinkel. 

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door de webwinkel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. 
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer wordt door de webwinkel uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
4. De webwinkel is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door de webwinkel zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 

Artikel 2. Offertes 
De webwinkel is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld. 

Artikel 3. Overeenkomst 
1. De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen. 
2. De webwinkel behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. 
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft de webwinkel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 4. Levertijd 
1. Alle door de webwinkel genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de webwinkel bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient de webwinkel schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 
2. Overschrijding van de door de webwinkel opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
3. In geval de webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de webwinkel op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 60 werkdagen heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan de webwinkel te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De webwinkel zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal de webwinkel de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de webwinkel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 
4. In afwijking van lid 3 zal de webwinkel geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de webwinkel kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding 
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft de webwinkel naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft. 
2. De vorderingen van de webwinkel op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan de webwinkel ter kennis gekomen omstandigheden de webwinkel goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien de webwinkel de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
3. In de hierboven genoemde gevallen is de webwinkel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van de webwinkel schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 7. Afkoelingsperiode 
1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen 15 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met de webwinkel te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan de webwinkel te melden. De afnemer dient het product - na overleg met de webwinkel - te sturen naar een door de webwinkel vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met de webwinkel ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal de webwinkel deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat de webwinkel het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. De webwinkel behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van de webwinkel of de leverancier van het product) is beschadigd. 
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de webwinkel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal de webwinkel de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De webwinkel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden. 

Artikel 8. Uitvoering 
1. De webwinkel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de webwinkel, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

Artikel 9. Vergoeding 
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, geldt lid 3 van dit artikel. 
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. 
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht. 

Artikel 10. Betaling 
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 
2. Als de afnemer een factuur van de webwinkel niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van de webwinkel op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Garantie 
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij de webwinkel in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilt. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan de afnemer de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel 7.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van de webwinkel tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 
2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van de webwinkel, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens de webwinkel heeft voldaan. 
3. In geval de webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de webwinkel op schadevergoeding onverlet. Indien goederen door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

Artikel 13. Overmacht 
1. Indien de webwinkel door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 
2. Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als de webwinkel als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 
3. De webwinkel zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 

Artikel 14. Gebreken; Klachtentermijn 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de webwinkel. 
2. Indien een klacht gegrond is zal de webwinkel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen de webwinkel en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden van de webwinkel Leernaaimachine.nl

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-"de webwinkel": Leernaaimachine.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, als: Leernaaimachine.nl, onder nummer 80265464;
-"de afnemer": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van De webwinkel.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door de webwinkel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer wordt door de webwinkel uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. De webwinkel is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door de webwinkel zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
De webwinkel is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. De webwinkel behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft de webwinkel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door de webwinkel genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de webwinkel bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient de webwinkel schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door de webwinkel opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval de webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de webwinkel op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 60 werkdagen heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan de webwinkel te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De webwinkel zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal de webwinkel de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de webwinkel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal de webwinkel geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de webwinkel kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft de webwinkel naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van de webwinkel op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan de webwinkel ter kennis gekomen omstandigheden de webwinkel goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien de webwinkel de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is de webwinkel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van de webwinkel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen 15 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met de webwinkel te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan de webwinkel te melden. De afnemer dient het product - na overleg met de webwinkel - te sturen naar een door de webwinkel vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met de webwinkel ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal de webwinkel deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat de webwinkel het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. De webwinkel behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van de webwinkel of de leverancier van het product) is beschadigd.
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de webwinkel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal de webwinkel de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De webwinkel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. De webwinkel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de webwinkel, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, geldt lid 3 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de afnemer een factuur van de webwinkel niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van de webwinkel op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij de webwinkel in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilt. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan de afnemer de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel 7.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van de webwinkel tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van de webwinkel, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens de webwinkel heeft voldaan.
3. In geval de webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de webwinkel op schadevergoeding onverlet. Indien goederen door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht
1. Indien de webwinkel door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als de webwinkel als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. De webwinkel zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachtentermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de webwinkel.
2. Indien een klacht gegrond is zal de webwinkel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de webwinkel en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

info@leernaaimachine.nl
06 24 45 65 85

Taalkeuze

Deutsch Deutsch Nederlands Nederlands
© 2016 - 2022 Leernaaimachine | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel